Konsultacje

Konsultacje w zakresie przygotowania projektu naukowego badania klinicznego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Pracownicy naukowi oraz doktoranci UJ CM mogą skorzystać z konsultacji w zakresie:

  1. procedur zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących przygotowania projektu niekomercyjnego badania klinicznego;
  2. możliwości jego przeprowadzenia w UJ CM i na bazie podmiotu leczniczego;
  3. wymogów formalnych w zakresie przedkładanych dokumentów oraz ich załączników;
  4. przygotowania pełnej dokumentacji formalnej niezbędnej do przedłożenia odnośnym władzom oraz Komisji Bioetycznej UJ;
  5. wskazanych zmian i uzupełnień na etapie oceny formalnej.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Biurem