Zakład Chemii Organicznej – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa (HPLC): Alliance Waters 2695 Separations Module wyposażony w Waters 2998 Photodiode Array Detector
 • ISCO Teledyne
 • Spektrometru rezonansu magnetycznego: JEOL (JNM-ECZR500 RS1)
 • Młynek kulowy: Restch MM400
 • Reaktor Mikrofalowy: Biotage® Initiator+ wyposażony w autosampler Robot Eight;
 • Syntetyzer do syntezy z zastosowaniem nośników polimerowych

Techniki badawcze

 • Przewidywanie in silico właściwości fizykochemiczne (m.in. pKa, logP, logD, TPSA), parametrów farmakokinetyczne (penetracja bariera krew-mózg, stabilności metaboliczna) a także toksyczność (ryzyko zahamowania hERG, indukcja/zahamowania enzymów metabolizmu CYP450) za pomocą specjalistycznego oprogramowania (Instant J Chem, MetaSite, Qikprop);
 • Średniociśnieniowa i wysokosprawna chromatografia cieczowa
 • Chiralna chromatografia cieczowa
 • Synteza na fazie stałym
 • Synteza wspomagania promieniowaniem mikrofalowym
 • Synteza z zastosowaniem metod mechanochemii
 • Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (1H, 13C, techniki jedno- i dwuwymiarowe)