PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na leczenie standardowe oraz ze wznową lub progresją choroby

 

Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS) – PREVENT-MINS Trial

 

Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego – badanie wieloośrodkowe z randomizacją

 

Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych

 

Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto- i allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna 

 

„The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOncaRdiac surgery (HYP-NOR trial).” The HYP-NOR randomised, controlled, parallel-group trial will address the following question: is perioperative, low-concentration noradrenaline infusion superior to standard blood pressure management for perioperative hypotension in patients having noncardiac surgery?

 

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych środków kontrastowych w mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka piersi

 

Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) – Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA (POZA AGENCJĄ BADAŃ MEDYCZNYCH):

Projekt międzynarodowy współfinansowany w ramach realizowanego projektu 3rd EU Health Programme o akronimie ROUTE-HWF – Plan działań w kierunku redukcji niedoborów kadrowych- wspieranie inicjatyw i polityk

 

Premia na Horyzoncie 2 w ramach realizowanego projektu Horizon Europe o akronimie FACILITATE – Ramy ponownego wykorzystania danych uczestników badań klinicznych dla w pełni przejrzystego i etycznego ekosystemu

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI:

  • STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE

Fortyfikowane biopierwiastkami mycelia i owocniki wybranych gatunków grzybów leczniczych;

Karotenoidy jako substancje modulujące przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe w raku prostaty;

Wykorzystanie supramolekularnego nośnika z inhibitorami w przeciwnowotworowej terapii celowanej;

Badania nad zaburzeniami funkcji układu autonomicznego oraz procesów nocycepcji w modelu FASD

Wirtualne modele 3D narządów poddanych mikrotomografii komputerowej oraz ich ewaluacja  w dziedzinie anatomii człowieka

Ocena wpływu wybranych leków hipotensyjnych na odporność przeciwbakteryjną mediowaną przez makrofagi

  • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

Konserwacja i oprawa książek medycznych z kolekcji XIX i początku XX wieku (do 1945 roku);

Interakcje leków z pożywieniem – wiedza, świadomość, skuteczność i bezpieczeństwo

Promowanie świadomych decyzji zdrowotnych opartych o dane naukowe Cochrane – Cochrane „po ludzku”

  • SPUB

QPatch 16X – system do automatycznych badań elektrofizjologicznych

  • NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Transformacja postrzegania zdrowia publicznego poprzez modyfikację paradygmatu leczenia cukrzycy

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI:

  • BADANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badania w zakresie ekologicznej uprawy jadalnych grzybów leśnych

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – MINISTERSTWO ZDROWIA – KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM: