PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na leczenie standardowe oraz ze wznową lub progresją choroby

 

Ivabradine for PREVENTion of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (MINS) – PREVENT-MINS Trial

 

Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego – badanie wieloośrodkowe z randomizacją

 

Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych

 

Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto- i allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna 

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA (POZA AGENCJĄ BADAŃ MEDYCZNYCH):

Projekt międzynarodowy współfinansowany w ramach realizowanego projektu 3rd EU Health Programme o akronimie ROUTE-HWF – Plan działań w kierunku redukcji niedoborów kadrowych- wspieranie inicjatyw i polityk

 

Premia na Horyzoncie 2 w ramach realizowanego projektu Horizon Europe o akronimie FACILITATE – Ramy ponownego wykorzystania danych uczestników badań klinicznych dla w pełni przejrzystego i etycznego ekosystemu

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI:

  • STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE

Fortyfikowane biopierwiastkami mycelia i owocniki wybranych gatunków grzybów leczniczych;

Karotenoidy jako substancje modulujące przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe w raku prostaty;

Wykorzystanie supramolekularnego nośnika z inhibitorami w przeciwnowotworowej terapii celowanej;

Badania nad zaburzeniami funkcji układu autonomicznego oraz procesów nocycepcji w modelu FASD

  • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI

Konserwacja i oprawa książek medycznych z kolekcji XIX i początku XX wieku (do 1945 roku);

Interakcje leków z pożywieniem – wiedza, świadomość, skuteczność i bezpieczeństwo

  • SPUB

QPatch 16X – system do automatycznych badań elektrofizjologicznych

  • NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Transformacja postrzegania zdrowia publicznego poprzez modyfikację paradygmatu leczenia cukrzycy