Konkurs na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych – ABM/2020/1

Agencja Badań Medycznych ogłosiła drugi konkurs na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących:

a. produktu leczniczego lub
b. wyrobu medycznego lub 
c. ATMP – (Advanced Therapy Medicinal Products) – produktu leczniczego terapii zaawansowanej lub
d. wypracowania nowych schematów diagnostycznych lub/i interwencyjnych metod leczenia  lub
e. rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej (telemedycyny)  lub
f. pojedynczych związków chemicznych, substancji, mieszaniny substancji lub związków złożonych o potencjalnych właściwościach leczniczych i potwierdzonym w fazie przedklinicznej bezpieczeństwie. 
 
Termin składania wniosku o dofinansowanie: 
Wniosek należy złożyć od 02.03.2020 r. do 30.10.2020 r. 
Wnioski będą oceniane w 3 rundach: 
 
Runda I: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 02.03.2020 r. – 30.04.2020 r. 
Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05.2020 r. – 31.08.2020 r. 
Runda III: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.09.2020 r. – 30.10.2020 r.  
 
Z każdej rundy tworzona jest odrębna lista rankingowa.
 
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 17,5 mln zł.
 
Ocenie projektu podlegają:  
 
Kryteria formalne:
 
1) Czy wniosek został złożony w odpowiedniej formie oraz w terminie za pomocą
systemu teleinformatycznego?
2) Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?
3) Czy wnioskodawca złożył oświadczenie o niefinansowaniu i nieubieganiu się o finansowanie zadań objętych wnioskiem ze środków publicznych pochodzących z innych źródeł (np. NCBiR, NCN, NFZ)?
4) Czy wniosek wypełniono w języku polskim lub angielskim?
5) Czy wszystkie pola wniosku o dofinansowanie zostały wypełnione prawidłowo?
6) Czy maksymalny czas trwania projektu wynosi nie dłużej niż 6 lat?
7) Czy Wnioskodawca przewidział monitorowanie wskaźników obowiązkowych dla konkursu:
– Liczba niekomercyjnych badań klinicznych zarejestrowanych w wyniku realizacji projektu;
– Liczba osób objętych badaniami (liczebność populacji objętej interwencją);
– Liczba podmiotów leczniczych, w których prowadzone będzie badanie kliniczne ?
i czy ich wartość jest większa niż „zero”?
8) Czy wnioskodawca dołączył do wniosku wymagane załączniki tj. dokument potwierdzający upoważnienie do złożenia wniosku oraz CV głównego badacza?
9) Czy projekt dotyczy niekomercyjnego badania klinicznego dopuszczonego regulaminem konkursu?
 
Kryteria merytoryczne, w tym:
 
Kryteria ustawowe:
 
1) Wartość naukowa projektu; 
2) Wpływ projektu na poprawę zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu
konieczności:
a) ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia,
b) ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia,
c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi,
d) poprawiania jakości życia;
3) Innowacyjność projektu;
4) Przewidywane efekty ekonomiczne;
5) Możliwość zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia;
6) Posiadanie przez Wnioskodawcę zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu.
 
Kryteria szczegółowe:
 
1) Projekt badawczy dotyczy prowadzenia niekomercyjnego badania klinicznego dotyczącego:
a) produktu leczniczego lub
b) wyrobu medycznego lub
c) ATMP – (Advanced Therapy Medicinal Products) – produkty lecznicze terapii zaawansowanej lub
d) wypracowania nowych schematów diagnostycznych lub/i interwencyjnych metod leczenia lub
e) rozwiązań w zakresie medycyny cyfrowej (telemedycyny) lub
f) pojedynczych związków chemicznych, substancji, mieszaniny substancji lub związków złożonych o potencjalnych właściwościach leczniczych i potwierdzonym w fazie przedklinicznej bezpieczeństwie;
2) Wnioskodawca lub Partner posiada doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 2 badań klinicznych komercyjnych lub niekomercyjnych w latach 2015-2019 w zbliżonym obszarze terapeutycznym (profilaktycznym, diagnostycznym – jeśli tego dotyczy projekt) lub na podobnej populacji pacjentów;
3) Osoba wskazana jako główny badacz posiada udokumentowany dorobek naukowy w obszarze terapeutycznym, którego dotyczy złożony wniosek i co najmniej tytuł doktora nauk medycznych;
4) Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 17,5 mln zł.
 
Kryteria premiujące:
 
1) Osoba wskazana jako główny badacz w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 r. ż.;
2) Problem badawczy wskazany w projekcie dotyczy choroby lub chorób rzadkich lub ultrarzadkich;
3) Projekt zakłada, że wytwarzanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego będącego przedmiotem niekomercyjnego badania klinicznego będzie odbywała się na terenie Polski.
 
KONTAKT:
Wielkość fontu
Kontrast