Zakład Chemii Bioorganicznej – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • Zestaw do syntezy równoległej Radleys,
 • chłodnice powietrzne Findenser,
 • wyparka rotacyjna Heidolph,
 • mieszadła mechaniczne Heidolph,
 • mieszadło elektromagnetyczne Heidolph, Radleystech,
 • kriometr elektroniczny Buchi M-560,
 • Spektrofotometr UV-VIS,
 • Czytnik ELISA,
 • Licznik kolonii,
 • HPLC z detektorem Corona CAD

Techniki badawcze

 • Synteza chemiczna
 • Badania biotechnologiczne
 • Badania fizykochemiczne: HPLC, wyznaczanie parametrów lipofilowości przy pomocy RP-TLC, wyznaczanie pKa, badanie trwałości
 • Badania in silico: symulacja metaboliczmu, obliczanie parametrów fizykochemicznych.