Zakład Botaniki Farmaceutycznej – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • Chromatograf HPLC Merck-Hitachi LaChrom (detektor UV L-7400)
 • Chromatograf HPLC Hitachi ELITE LaChrom (detektory: DAD L-2455, FL L-2485)
 • Liofilizator (Labconco)
 • szafy (loże) z nawiewem jałowego powietrza

Techniki badawcze

 • Zakładanie kultur in vitro gatunków roślin leczniczych i/lub kosmetycznych oraz kultur mycelialnych grzybów wyższych.
 • Optymalizacja warunków prowadzenia kultur in vitro m. in. testowanie składu podłoży hodowlanych, typu hodowli, warunków świetlnych.
 • Liofilizacja materiału roślinnego i grzybowego.
 • Ekstrakcja materiału roślinnego i grzybowego rozpuszczalnikami o różnej polarności.
 • Analizy ilościowe związków czynnych metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).
 • Izolacja wybranych związków i ich identyfikacja metodami spektralnymi (widma ESI-MS i 1H-NMR).
 • Badanie właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z biomasy z kultur in vitro i roślin macierzystych metodą FRAP, DPPH, CUPRAC i QUENCHER CUPRAC (we współpracy)