InnoWMed

 

 

 

Tytuł projektu

 

Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) – Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji

Opis projektu

 

Celem projektu jest poprawa kompetencji kadr medycznych i biomedycznych dzięki kształceniu podyplomowemu w ramach 3 innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych. Każdy z kierunków studiów z będzie trwał 2 semestry. 

Planowane jest przeprowadzenie 3 edycji każdego kierunku studiów podyplomowych w formie hybrydowej. W trakcie realizacji każdej edycji, dokonywane będą oceny cząstkowe z danego przedmiotu, a na końcu egzamin końcowy. Promocja wszystkich kierunków studiów będzie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tradycyjnych materiałów promocyjnych oraz środków masowego przekazu.

 

Pierwszy planowany kierunek studiów: TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W ZASTOSOWANIU KLINICZNYM, skierowany jest głównie do specjalistów różnych dziedzin medycyny oraz bioinżynierów, biotechnologów, bioinformatyków. Przedmioty realizowane w ramach tego kierunku, obejmujące: przygotowanie do analizy danych źródłowych, tworzenia modeli 3D, ich rejestracji, analizy oraz zaawansowanego obrazowania, tworzenia aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości (technologie immersyjne) na potrzeby medyczne, zastosowanie nanotechnologii, środowiska programistycznego Python oraz Sztucznej Inteligencji w medycynie, a także możliwości wykorzystania klinicznego obrazowania czynnościowego narządów oraz telemetrii, pozwalają na poznanie i aplikację innowacyjnych technologii w codziennej praktyce medycznej dla poprawy diagnostyki i leczenia chorych oraz stymulują do poszukiwania nowych rozwiązań technicznych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Drugi kierunek studiów: BIOFARMACJA OBLICZENIOWA, skierowany jest przede wszystkim do farmaceutów, biochemików, biotechnologów, bioinformatyków. Kierunek przygotowuje do projektowania leków i kandydatów na leki na podstawie metod modelowania poprzez realizację przedmiotów dotyczących podstaw programowania w języku R/Python, wykorzystywania środowisk programistycznych oraz zastosowania sztucznej inteligencji w projektowaniu i rozwoju leków, matematyki układów dynamicznych, metod numerycznych i statystycznej analizy danych, a także modelowania farmakokinetycznego, molekularnych i fizjologicznych podstaw tych procesów dla ksenobiotyków, a także analizy i przewidywania kinetyki i farmakodynamiki leków i kandydatów na leki.

Trzeci kierunek studiów EDUKACJA MEDYCZNA W ERZE CYFROWEJ przygotuje kadrę dydaktyczną różnych kierunków zawodów medycznych i związanych z ochroną zdrowia do szerokiego wykorzystania w procesie nauczania nie tylko najnowszych osiągnięć pedagogicznych, ale także innowacyjnych technologii symulacyjnych. Przedmioty obejmujące nowości w edukacji realizowanej w środowisku wygenerowanym cyfrowo z innowacyjnym podejściem do symulacji medycznej, mają na celu poprawić kompetencje kadry dydaktycznej, przyczyniając się do zwiększenia efektywności przekazywania wiedzy i umiejętności dla przyszłych pracowników ochrony zdrowia oraz poprzez zapoznanie z innowacyjnymi technologiami mogą wpłynąć na potencjalne wykorzystanie kliniczne lub badawcze tych technologii.

Okres realizacji

 01.01.2024 – 31.12.2027

Główne etapy projektu

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zarządzanie merytoryczne Projektem
 2. Informacja i promocja Studiów podyplomowych
 3. Ewaluacja Studiów podyplomowych
 4. Wyposażenie bazy dydaktyczne na potrzeby realizacji studiów podyplomowych
 5. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Biofarmacja obliczeniowa edycja I
 6. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Biofarmacja obliczeniowa edycja II
 7. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Biofarmacja obliczeniowa edycja III
 8. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym edycja I
 9. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Technologie przyszłości w zastosowaniu edycja II
 10. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Technologie przyszłości w zastosowaniu edycja III
 11. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Edukacja medyczna w erze cyfrowej edycja I
 12. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Edukacja medyczna w erze cyfrowej edycja II
 13. Realizacja kierunku studiów podyplomowych Edukacja medyczna w erze cyfrowej edycja III

 Partnerstwo

Nie dotyczy