(?)* Diamentowy Grant

Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenie z uczelni, potwierdzające ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku studentów/absolwentów, którzy studia I stopnia ukończyli w ośrodkach zagranicznych, do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie należy dołączyć również przysięgłe tłumaczenie dyplomu na język polski.

dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe:
1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym, ujętych w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r.,
2) udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię, przez uczelnię we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
3) wystąpienia na konferencjach naukowych,
4) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
5) aktywny udział w pracach w kole naukowym,
6) udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
7) udział w praktykach zagranicznych;

potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego jest certyfikat lub w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego, poświadczone przez lektora. Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka obcego zwolnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów uzyskany w ośrodkach zagranicznych.

Przed zawarciem umowy wnioskodawca przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w przypadkach:

W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów