[MEN] Konkurs w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy – VI Edycja”

DLA KOGO?

Do udziału w programie są uprawnione prowadzące szkoły doktorskie:

1) uczelnie akademickie,

2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3) instytuty badawcze,

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

WAŻNE TERMINY

Rozpoczęcie naboru wniosków: 9 maj 2022 r.

Rejestracja projektu w UJ CM: do 17 maja 2022 r.

Nabór wniosków w UJ CM: do 25 maja 2022 r.

Zamknięcie konkursu w MEiN: 1 czerwiec 2022 r.

Planowane rozstrzygnięcie I części konkursu:  wrzesień 2022 r.

WAŻNE INFORMACJE

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Program składa się z modułów:

1) „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;

2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wnioskodawcą jest Uczelnia, a wniosek w programie może złożyć Szkoła Doktorska.

Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:

  1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
  2. zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
  3. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 i 619), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  4. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu.

Forma składania wniosków do MEiN:

MEiN wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej w systemie ZSUN/OSF,  dostępnym  pod  adresem:  https://osf.opi.org.pl wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz części A wniosku z danymi wnioskodawcy, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do dnia 31 maja 2022 r.

Za złożenie wersji elektronicznej wniosku do MEiN odpowiada wnioskodawca. Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu zgody władz UJCM. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJCM zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w DN.

 

WAŻNE DOKUMENTY

Dokumentacja konkursowa:  www.gov.pl

Dokumenty niezbędne dla rejestracji wniosku w Dziale Nauki:

 

Kontakt