Konkurs na stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS

Doktorant w projekcie PRELUDIUM BIS 2 pt. „Epidemiologia i szybkie rozprzestrzenianie się lekooporności wśród szczepów z rodzaju Acinetobacter spp. na oddziałach szpitalnych – analiza z użyciem nowoczesnych metod epidemiologii molekularnej”

 

DLA KOGO?

Odpowiedni kandydat powinien posiadać:

  • Tytuł mgr lub mgr.inż w dziedzinie biologii, biotechnologii lub analityki medycznej,
  • Umiejętności w zakresie podstawowych technik pracy laboratoryjnej (hodowle, badanie lekoopornści),
  • Dobrą znajomość technik molekularnych szczególnie PCR, real-time PCR, przygotowywanie próbek do sekwencjonowania i innych,
  • Dodatkowym atutem będą udokumentowane kursy z zakresu mikrobiologii,  technik molekularnych, programów do analizy danych po sekwencjonowaniu.

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

 

CEL STYPENDIUM

Projekt zakłada szczegółową charakterystykę szczepów bakteryjnych z rodzaju Acinetobacter powodujących zakażenia u ludzi łącznie z dokładną identyfikacją rzadziej spotykanych gatunków. Szczegółowo zostanie określona ich lekooporność i wirulencja. Zostaną zastosowane najnowsze metody badawcze, w tym także sekwencjonowanie całego genomu drobnoustrojów. Jest to metoda pozwalająca obecnie najdokładniej scharakteryzować szczepy bakteryjne. Poznanie epidemiologii zakażeń szczepami Acinetobacter spp. z wykorzystaniem nowoczesnych metod sekwencjonowania umożliwi poznanie dróg transmisji drobnoustrojów/elementów mobilnych/genów oporności oraz poziomu ich wymiany pomiędzy środowiskiem szpitalnym nieożywionym a zakażonymi pacjentami.

 

CZAS TRWANIA

 48 miesięcy

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

264 000 zł (5000 zł miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w Szkole Doktorskiej, 6000 zł miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa)

 

WAŻNE TERMINY

Termin składania ofert:  27 sierpnia 2021

Rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej: 1 października 2021

 

WAŻNE INFORMACJE

 

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

– CV z listem motywacyjnym

– Listę publikacji

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)

Informacja o wnioskodawcy (podpisany skan)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)

 

KONTAKT

agnieszka.chmielarczyk@uj.edu.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast