Konkurs na stanowisko stypendysty/-tki – doktoranta/-tki w projekcie OPUS

Stypendysta/-tka – doktorant/-ka w projekcie OPUS (UMO-2020/37/B/NZ4/03454), pt. „Rola wysiłku fizycznego i osi mięśnie szkieletowe-tkanka tłuszczowa w rozwoju doświadczalnego przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku”

 

DLA KOGO?

– mgr analityki medycznej, mgr biotechnologii, mgr farmacji, lek. med. lub innego kierunku biomedycznego

– wymagane:

  1. mgr analityki medycznej, mgr biotechnologii, mgr farmacji, lek. med. lub innego kierunku biomedycznego
  2. znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i biochemii (np. Western blot, PCR, ELISA), gotowość do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (poparte doświadczeniem będzie miało istotne znaczenie), gotowość do pracy w ruchomym ale pełnoetatowym trybie czasowym zależnym od danego protokołu eksperymentalnego
  3. osoba zainteresowana zaaplikowaniem do Szkoły Doktorskiej Collegium Medicum UJ w ramach naboru na rok akademicki 2021/2022

 

– mile widziane:

doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych oraz zasad pracy w laboratorium o standardzie BSL2, doświadczenie naukowe poparte publikacjami

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

 

CEL STYPENDIUM

Praca będzie związana z wykonywaniem zadań badawczych w ramach projektu, stanowiących również podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauk medycznych. Projekt dotyczy potencjalnego wpływu wysiłku fizycznego na rozwój metaplazji Barretta oraz raka przełyku w oparciu o modele eksperymentalne in vivo oraz in vitro. Prace badawcze obejmują również analizę profilu molekularnego (ekspresja mRNA i białek) oraz aktywności biochemicznej określonych szlaków komórkowych w uzyskanym materiale biologicznym przy zastosowaniu technik takich jak technologia multipleksowania (xMAP), real-time PCR, elektroforeza kapilarna białek z detekcją chemiluminescencji oraz fluorescencji.

 

CZAS TRWANIA

 48 miesięcy

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

5000 PLN/m-c brutto

 

WAŻNE TERMINY

Termin składania ofert: 9 lipiec 2021 r.

Preferowana data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2021 r.

 

WAŻNE INFORMACJE

– kryterium dodatkowe: poziom znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiający analizę i interpretację opublikowanych wyników badań naukowych

 

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

– CV z listem motywacyjnym

– Listę publikacji/Doniesień konferencyjnych

– Mile widziany: list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)

informacja o wnioskodawcy (podpisany skan)

Wzór Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez NCN IV reg.(podpisany skan)

 

KONTAKT

  1. Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski: Katedra Fizjologii UJCM; e-mail: mpbrzozo@cyf-kr.edu.pl, tel. 124211006
  2. Dr hab. Marcin Magierowski: Pracownia Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej; e-mail: m.magierowski@uj.edu.pl; tel. 126199640 (https://gameg.cm-uj.krakow.pl)

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast