Konkurs na stanowisko stypendysty/-tki – doktoranta/tki w projekcie OPUS

Nazwa jednostki:  Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych ,Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum        

Nazwa stanowiska: Stypendysta – doktorant

Projekt NCN OPUS pt. „Chinoksalino-2,3-diony jako skuteczne narzędzia w badaniach nad jonotropowymi receptorami kainowymi”

 

WYMAGANIA:

  • Tytuł magistra farmacji, chemii lub kierunku pokrewnego
  • Znajomość zagadnień z dziedziny chemii organicznej, metod syntezy oraz analizy spektralnej związków
  • Co najmniej roczne doświadczenie laboratoryjne w dziedzinie doświadczalnej syntezy organicznej lub metaloorganicznej, udokumentowane publikacją wyników w anglojęzycznym czasopiśmie naukowym
  • Doświadczenie w technikach modelowania molekularnego białek i oddziaływań białko-ligand
  • Mile widziane doświadczenie z dziedziny receptorów jonotropowych
  • Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowywanie publikacji naukowych (intermediate II or higher level)
  • Dobra znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

 

CEL STYPENDIUM

Kwas glutaminowy jest głównym przekaźnikiem pobudzającym w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków. Niektóre z receptorów dla tego neuroprzekaźnika są związane z kanałami jonowymi (tzw. receptory NMDA, AMPA i kainowe) i pośredniczą w przepływie jonów dodatnich przez komórki nerwowe. Spośród wymienionych receptorów najmniej wiadomo o rodzinie receptorów kainowych. Wyniki wielu badań wykazują, że związki hamujące działanie receptorów kainowych posiadają aktywność neuroprotekcyjną i przeciwdrgawkową, a także przeciwbólową, np. w modelach bólu przewlekłego. Potencjał terapeutyczny poszczególnych podtypów tych receptorów jest jednak mało znany, głównie z powodu braku selektywnie działających narzędzi farmakologicznych. Dogłębne zrozumienie funkcji oraz znaczenia receptorów kainowych w powstawaniu zaburzeń neurologicznych jest więc uzależnione jest od znalezienia odpowiednich, wysoce selektywnych substancji regulujących ich działanie.

Celem projektu jest znalezienie odpowiednich narzędzi farmakologicznych selektywnie blokujących aktywność receptorów kainowych. Badania naukowe prowadzone będą w obrębie serii związków należących do wspólnej grupy chemicznej o strukturze opartej na rdzeniu chinoksalino-2,3-dionu. W skład badań wchodzi komputerowo-wspomagane projektowanie struktur związków, synteza chemiczna, badania właściwości fizykochemicznych, badanie in vitro powinowactwa i selektywności względem poszczególnych receptorów kainowych oraz badania aktywności przeciwdrgawkowej na zwierzętach dla wybranych związków.

Zadaniem stypendysty będzie czynny udział w zadaniach badawczych projektu, zarówno w części obejmującej syntezę chemiczną, analizę instrumentalną i badanie właściwości fizykochemicznych otrzymanych związków, jak i w części obliczeniowej, obejmującej modelowanie molekularne, dokowanie i modelowanie homologiczne. Do zadań stypendysty należeć będzie także: opracowywanie wyników naukowych, ich prezentacja na konferencjach (także międzynarodowych) z dziedziny chemii medycznej oraz publikacja wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

CZAS TRWANIA

 20 miesięcy

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

3800 zł/miesiąc

 

WAŻNE TERMINY

Termin składania ofert: 13.09.2021

Preferowana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2021

 

WAŻNE INFORMACJE

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: ewa.szymanska@uj.edu.pl.

Data rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 17.09.2021, godz. 15.00

 

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

– CV z listem motywacyjnym

– Listę publikacji

Informację o wnioskodawcy (podpisany skan)

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez NCN IV reg. (podpisany skan)


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast