Konkurs na stanowisko stypendystki/-sty doktorantki/-ta w projekcie PRELUDIUM BIS 2, pt. „Zapalenie i zaburzenia krzepnięcia w tętniakowatej chorobie naczyń wieńcowych”

 

DLA KOGO?

lekarz nie posiadająca/-cy stopnia naukowego doktora i nie będąca/-cy uczestniczką/-kiem szkoły doktorskiej

 

CEL STYPENDIUM

Praca będzie związana z wykonywaniem zadań badawczych w ramach Projektu Narodowego Centrum Nauki, stanowiących również podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauk medycznych. Projekt dotyczy zapalenia oraz potencjalnych zaburzeń krzepnięcia u pacjentów z tętniakowatą chorobą naczyń wieńcowych. Do prac badawczych realizowanych w projekcie należy między innymi: analiza mediatorów zapalenia oraz enzymów remodelingu macierzy pozakomórkowej przy zastosowaniu technologii multipleksowania (xMAP), analiza stresu oksydacyjnego przy zastosowaniu technologii ELISA, analiza współczynnika przepuszczalności skrzepów fibrynowych, analiza czasu lizy skrzepu, analiza obrazu angiograficznego, w tym rekonstrukcja 3D naczyń wieńcowych.

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Nauki

 

WYMAGANIA

1) umiejętności i udokumentowane doświadczenie naukowe w badaniach w obszarze sercowo-naczyniowym poparte publikacjami w czasopismach naukowych, minimum 5 publikacji, z czego:

 • przynajmniej 2 publikacje indeksowane w PubMed, z których w przynajmniej 1 publikacji Kandydatka/-dat jest pierwszym autorem
 • oraz przynajmniej 2-krotne ustne prezentacje na międzynarodowych konferencjach/kongresach medycznych,

2) kierownik przynajmniej 1 studenckiego grantu naukowego,

3) doświadczenie jako członek zespołu badawczego w przynajmniej jednym projekcie finansowanym ze środków publicznych (Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub finansowanym jako zwycięzca innego konkursu),

4) znajomość pracy w laboratorium w wymiarze przynajmniej 6 miesięcznego stażu (nie jest wymagany staż w pełnym wymiarze godzin),

5) znajomość technik obrazowania sercowo-naczyniowego (szczególnie angiografii tętnic wieńcowych), w tym:

 • ilościowej analizie wieńcowej,
 • SYNTAX Score,
 • doświadczenie w pracy analitycznej w laboratorium angiograficznym,

6) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona jakością publikacji i prezentacji na zjazdach (do weryfikacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

7) znajomość Dobrej praktyki klinicznej oraz Dobrej praktyki laboratoryjnej,

8) gotowość do stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej i podjęcia wyzwań związanych z realizacją Projektu.

 

CZAS TRWANIA:   48 miesięcy

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM:  264 000 zł (5 000 zł miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w Szkole Doktorskiej, 6 000 zł miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa)

 

WAŻNE TERMINY

Termin składania ofert: 13 sierpnia 2021 r

Data kształcenia w Szkole Doktorskiej: 1 października 2021

 

DOKUMENTY:    Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV
 • list motywacyjny
 • Listę publikacji/Doniesień konferencyjnych
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
 • Informacja o wnioskodawcy (podpisany skan)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)

 

KONTAKT

dr hab. n. med. Piotr Musiałek, prof. UJ: Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń; e-mail: piotr.musialek@uj.edu.pl


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast