Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty, realizowanego w ramach programu POBqLife IDUB  

 

 

Zakład Technologii i Biotechnologii Leków (Wydział Farmaceutyczny) oraz Zakład Patofizjologii (Wydział Lekarski) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty, realizowanego w ramach programu POBqLife IDUB

 

Nazwa jednostki: Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych (Wydział Farmaceutyczny) oraz Katedra Patofizjologii (Wydział Lekarski)  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Nazwa stanowiska: Doktorant- Stypendysta (realizowany w ramach konkursu: Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM)

Kandydat rekrutowany jest do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do 3-letniego interdyscyplinarnego  programu doktorskiego prowadzonego w języku angielskim (Inter-disciplinary PhD Programme in Medical and Health Sciences)

Tytuł projektu: Wzajemne oddziaływanie jelitowych układów dopaminergicznego i renina- angiotensyna w regulacji przepuszczalności nabłonka jelitowego – szlaki metaboliczne i implikacje farmakologiczne

 

Wymagania:

 • tytuł magistra biotechnologii, biofizyki, medycyny, farmacji, albo dziedziny pokrewnej, uzyskany maksymalnie w ciągu ostatnich trzech latach przed ogłoszeniem naboru,
 • doświadczenie i zainteresowanie naukowe w zakresie biologii molekularnej, hodowli komórkowej i mikroskopii (potwierdzone ukończonymi kursami i listą publikacji),
 • motywacja do prowadzenia prac badawczych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych,
 • umiejętność pracy zespołowej.

 

Opis zadań:

Udział w doświadczeniach in vitro: hodowla komórek Caco-2 oraz organoidów jelitowych, oznaczenia metodą Western blot, izolacja całkowitego RNA, projektowanie starterów, wykonanie reakcji real time RT-PCR, barwienia immunohistochemiczne, analiza danych, przygotowanie wykresów i publikacji, udział w konferencjach międzynarodowych i krótkoterminowych wyjazdach badawczych za granicą.

 

Kryteria kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

 1. osiągnięcia naukowe (0-100 pkt)
 2. a) publikacje naukowe (0-50 pkt; 10 pkt za publikację z IF, 3 pkt za publikację bez IF),
 3. b) staże zagraniczne (0-10 pkt; 5 pkt za jeden ośrodek),
 4. c) zjazdy naukowe (0-10 pkt; 1 pkt za udział bierny, 2 pkt za udział czynny),
 5. d) uzyskane granty badawcze (0-15 pkt, 5 pkt za każdy),
 6. e) uzyskane granty konferencyjne – tzw. „travel grants” (0-10 pkt; 2 pkt za jeden grant),
 7. f) inne formy aktywności naukowej nie ujęte w powyższych kategoriach, np. członkostwo w Editorial Board czasopisma naukowego, recenzowanie publikacji naukowych (0-5 pkt; 1 pkt za pojedynczą aktywność),
 8. autoprezentacja – ustna prezentacja w języku angielskim dotycząca dotychczasowej pracy badawczej i doświadczenia naukowego poprzedzająca rozmowę kwalifikacyjną (0-20 pkt),
 9. rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (0-80 pkt).

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego

 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od oceny osiągnięć naukowych.

Osoby, które otrzymały 0 (zero) punktów za ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych nie biorą udziału w dalszej kwalifikacji i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik kwalifikacji równa się 0 (zero) punktów.

 1. Kandydat przedstawia ustną prezentację w języku angielskim, dotyczącą dotychczasowej pracy badawczej i doświadczenia naukowego poprzedzająca rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Z kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, w trakcie której oceniany jest poziom przygotowania kandydata do rozpoczęcia studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych, w szczególności:

– znajomość dziedziny wiedzy, w której kandydat zamierza prowadzić badania naukowe,

– umiejętność zaprezentowania koncepcji badań naukowych, obejmująca zaplanowanie metodologii badań wraz z analizą wyników,

– znajomość metod popularyzacji wyników pracy badawczej,

– znajomość języka angielskiego.

 

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, nie biorą udziału w dalszej kwalifikacji i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik kwalifikacji równa się 0 (zero) punktów.

Wynik kwalifikacji kandydata to suma punktów uzyskanych przez niego w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zostanie przyjęty jeden kandydat, który uzyska czołowe miejsce na liście rankingowej. Komisja konkursowa ustala minimalną liczbą punktów niezbędną do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia, nie mniejszą niż 50 punktów.

 

Wymagane dokumenty (składane w języku polskim lub angielskim):

– list motywacyjny

– życiorys

– kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra

– dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,

– lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów

– dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych jak w załączeniu (tu link z formularzem)

 

 • Termin składania ofert: (wymaganych dokumentów – w wersji elektronicznej) – do 30.07.2021
 • Termin autoprezentacji wraz z rozmową kwalifikacyjną – 30-31.08.2021

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 02.09.2021

 • Termin przyjmowania wymaganych dokumentów w wersji papierowej – 15.09.2021

 

Wpisy na program do SDNMiNoZ będą prowadzone od dnia 27 września 2021

 

 • Forma składania ofert: email: krzysztof.m.gil@uj.edu.pl

 


Powrót